Wednesday, 29 September 2010

PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV) DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DI MALAYSIA

PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL (PTV) DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA DI MALAYSIA

Oleh Aede Hatib Bin Musta'amal
Jan 1999
(sumber asal:http://aede.tripod.com/HRD2.htm)
Pengenalan

Malaysia di bawah kepimpinan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Mahathir Mohamad telah meletakkan matlamat negara untuk mencapai taraf sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Perkara ini telah diwar-warkan oleh beliau dalam salah satu daripada kertas kerjanya yang bertajuk "Malaysia: Melangkah Ke Hadapan (Wawasan 2020)" yang telah dibentangkan dalam Mesyuarat Pertama Majlis Perniagaan Malaysia pada tahun 1991 yang lalu. Wawasan tersebut secara tidak langsung telah meletakkan sasaran negara untuk menjadikan perindustrian sebagai teras kepada pembangunan negara.
Berdasarkan kenyataan di atas, dapatlah kita lihat betapa pentingnya keperluan sumber manusia di mana ia dengan sendirinya merupakan cabaran yang besar kepada latihan teknik dan vokasional. Ini adalah selari dengan pandangan Siti dan Nor Azizah (1995) iaitu "Pendidikan vokasional semakin penting dalam era pembangunan ekonomi dan sosial negara. Di mana-mana negara yang sedang pesat membangun keperluan tenaga profesional dan separa profesional amat diperlukan bagi menentukan kesinambungan pembangunan negara. Mereka adalah teras pembangunan."
Pertumbuhan di dalam ekonomi dan industri Malaysia adalah bergantung kepada keupayaan kita untuk mempertahankan kadar produktiviti yang tinggi dan daya saingan di arena antarabangsa. Daya saingan dan produktiviti industri pula bergantung pula kepada adanya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan dan bermotivasi tinggi. Rakyat adalah sumber utama kita. Tanpa ragu-ragu pada tahun-tahun 1990an dan seterusnya, Malaysia mestilah memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada pembangunan sumber yang amat penting ini (Mahathir, 1991). Strategi pembangunan ini menegaskan penyesuaian sistem pendidikan untuk menghasilkan sumber tenaga yang diperlukan. Penegasan ini adalah jelas dinyatakan dalam pernyataan Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua sebagaimana berikut:
"Perhatian yang lebih akan diberi dalam mempastikan sistem pendidikan selaras dengan perubahan permintaan dan pasaran buruh. Kawalan yang lebih rapi terhadap sistem pendidikan dan latihan serta usaha-usaha bagi memperbaiki lagi kurikulum akan dilaksanakan untuk mempastikan kemahiran yang diajar adalah sesuai dengan keperluan industri." (RRJP2, 1991).
Kertas ini akan cuba membincangkan sejarah perkembangan sistem pendidikan teknik dan vokasional sehinggalah ke hari ini, peranannya dalam membangunkan sumber manusia, sistem pendidikan teknik dan vokasional semasa, cabaran-cabaran yang dihadapi dan juga cadangan-cadangan bagi memperbaikinya. Hasil daripada penulisan ini diharap dapat melihat sejauhmana peranan sistem pendidikan teknik dan vokasional dalam membangunkan sumber manusia bagi memenuhi keperluan guna tenaga negara.

Sejarah Perkembangan Sistem PTV Di Malaysia

Detik awal kewujudan pendidikan awam bercorak vokasional di Malaysia ialah dengan penubuhannya Trade School (Sekolah Perdagangan) bagi tujuan pendidikan pertukangan pada tahun 1926 di Kuala Lumpur. Selepas Trade School ini mendapat sambutan yang baik, sekolah di kembangkan ke Ipoh pada 1930, Johor Bharu pada 1931 dan Pulau Pinang pada 1932 ( Zakaria,1988). Sekolah ini pada asasnya mengajarkan asas pertukangan, baikpulih mesin, pendawaian elektrik dan pembinaan bangunan. Jangkamasa kursus yang ditawarkan pula adalah selama tiga tahun (Kementerian Pendidikan, 1975)
Walaupun Trade School ini memberikan pelajar latihan yang mencukupi sebagai seorang pekerja separa mahir tetapi lulusan sekolah ini tidak mendapat tempat dalam pasaran buruh. Khususnya dalam industri yang dikuasai kaum Cina. Kebanyakan lepasan sekolah ini akan bekerja dalam syarikat pemerintah atau syarikat-syarikat milik barat (Koh, 1967).
Semasa Perang Dunia Kedua, sistem persekolahan di Malaysia menghadapi zaman kegelapannya. Apabila perang tamat, pemerintah British mengubah Trade School kepada Junior Technical Trade School (Kementerian Pendidikan, 1975). Sistem sekolah baru ini memperkenalkan bahawa untuk memasuki sekolah ini pelajar perlu menamatkan sekurang-kurangnya Darjah Lima Sekolah Melayu dan Darjah Tujuh Sekolah Inggeris. Daripada sudut kursus yang dijalankan tidak banyak berlaku perubahan ( Zakaria, 1988). Pada tahun 1956 selepas dicadangkan oleh Laporan Razak, Institut Teknik ditubuhkan bagi meneruskan sistem persekolahan ini. Sistem lama masih diteruskan (Kementerian Pendidikan, 1975). Barangkali, inilah titik tolak kepada pendidikan teknik moden negara.
Pada tahun 1960 pula, syarat kemasukkan ke Junior Technical Trade Shcool telah ditingkatkan dimana pelajar diminta menamatkan pendidikan sekolah rendah selama 9 tahun terlebih dahulu ( Kementerian Pendidikan 1975). Di samping itu juga beberapa sekolah tambahan untuk orang Melayu telah ditubuhkan. Sekolah ini diwujudkan di kawasan pendalaman. Sekolah ini pada asasnya mempunyai sistem dan menawarkan kursus yang hampir sama dengan Trade School (Kementerian Pendidikan, 1975). Oleh itu bolehlah dianggap bahawa ketiga jenis sekolah ini adalah asas kepada pendidikan vokasional negara. Namun kelainan sekolah ini adalah penambahan kursus pertanian seperti perladangan dan penternakan. Pada tahun 1959, bilangan sekolah ini yang dinamakan Sekolah Tambahan Pendalaman telah mencapai 14 buah sekolah. Jumlah pelajarnya pula mencecah 1200 orang (TAVED,1993).
Perkembangan sistem persekolahan ini menyebabkan pada awal tahun enam puluhan , pendidikan vokasional terbahagi kepada dua bentuk, iaitu;
a. Sekolah Pendalaman Tambahan, untuk lepasan sekolah rendah. (selepas enam tahun persekolahan )
b. Sekolah Menengah, untuk lepasan sekolah menengah rendah (selepas embilan tahun persekolahan), dan juga sebahagian lepasan Sekolah Pendalam Tambahan.

Pada tahun 1960 (Laporan Rahman Talib), peperiksaan untuk memasuki sekolah menengah rendah telah dimansuhkan. Peperiksaan ini dikenali sebagai Peperiksaan Kemasukkan Sekolah Menengah Malaya (MSSEE- Malayan Secondary Shcool Entrance Examination) ( Kem. Pendidikan, 1993). Kesan pemansuhan ini adalah peningkatan permintaan persekolahan untuk anak-anak daripada ibu-bapa. Satu lagi kesan daripada pemansuhan ini adalah cadangan penambahan pendidikan teknik dan vokasional di peringkat menengah (Laporan Rahman Talib, 1960). Akhirnya pada 1965, pendidikan komprehensif diperkenalkan. Di mana semua pelajar akan mendapat pendidikan am dan diberikan juga penekanan vokasional perindustrian, perdagangan, pertanian atau sains rumah tangga (Kementerian Pendidikan, 1990).
Peningkatan pelajar dalam persekolahan menengah berlaku dengan cepat pada tahun enam puluhan. Ini telah membebankan sistem persekolahan menengah. Justeru itu dalam Rancangan Malaysia Pertama suatu dasar yang cuba untuk mempersiapkan tenaga kerja telah digariskan. Di mana pelajar yang tamat persekolahan menengah akan menceburi dunia pekerjaan. Oleh itu pada tahun 1967, Sekolah Menengah Vokasional telah menggantikan Trade School dan Sekolah Tambahan Pendalaman (Kem.Pendidikan, 1975).
Menurut sistem ini pelajar yang berjaya dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran (SRP) bolehlah memohon memasuki Sekolah Vokasional. Pelajar ini akan mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) pada akhir dua tahun pengajian mereka. Pendidikan vokasional ini berterusan sehinggalah pada tahun 1995. Di mana ia digabungkan dengan sekolah teknik dan memakai nama Sekolah Teknik dan Vokasional.
Pada akhir tahun 1992, pendidikan teknik dan vokasional ini telah pun berkembang pesat. Di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, terdapat hampir 70 buah sekolah teknik dan vokasional yang mampu menampung 46,980 orang. Walaupun jumlah ini amat jauh jika dibandingkan dengan negara-negara maju namun ia merupakan suatu permulaan yang dikira amat memberansangkan. (Berita Harian, Disember 1992).


Peranan PTV Dalam Pembangunan Sumber Manusia Di Malaysia

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang telah berjaya mencatatkan kadar pertumbuhan yang tinggi sejak tahun 1988, iaitu melebihi 7.5 peratus setahun telah memberi kesan tolakan besar ke atas permintaan tenaga manusia khususnya terhadap tenaga kerja profesional, mahir dan separa mahir (Rahmah & Ishak, 1995). Ini sememangnya memberikan cabaran yang besar kepada sistem pendidikan negara terutamanya pendidikan teknik dan vokasional dalam membekalkan tenaga kerja yang berkebolehan serta mahir. Ini disokong oleh Rancangan Malaysia ke Enam (1991-1995) Fasa Pertama yang telah menempatkan pembangunan guna tenaga manusia sebagai penekanan utama dan dasar yang strategik untuk meningkatkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian (Siti & Nor Azizah, 1995). Memandangkan tumpuan pembangunan negara adalah lebih ke arah perindustrian dan pembuatan, maka adalah perlu bagi pendidikan teknik dan vokasional menyediakan suatu bentuk sistem pendidikan dan latihan yang seiring dengan keperluan industri serta pasaran semasa. Melahirkan sumber tenaga manusia yang berkebolehan, bermotivasi tinggi, cekap dan produktif adalah penting bagi meningkatkan kadar prouktiviti negara. Isahak (1992) menegaskan bahawa tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat.
Memandangkan aktiviti perindustrian pada masa hadapan adalah berteraskan teknologi tinggi dan teknologi maklumat, maka adalah perlu bagi pihak kerajaan atau swasta yang terlibat dengan pendidikan teknik and vokasional ini untuk membuat perancangan yang teliti dan komprehensif bagi mewujudkan suatu sistem pendidikan yang baik agar ia dapat mampu memenuhi keperluan negara. Pendapat ini turut dikongsi oleh Rahmah dan Ishak (1995) yang menyatakan bahawa:
"Walaupun sektor pendidikan dikatakan dapat membantu mengekalkan daya saing negara melalui peningkatan dalam tingkat dan kemahiran penduduk, namun sekiranya perkembangan sektor tersebut tidak selaras dengan keperluan perkembangan ekonomi semasa, maka peranan ini mungkin akan terjejas. Sekiranya perkembangan semasa menuntut kepada sebuah masyarakat yang berteknologi tinggi, maka trend pendidikan yang diwujudkan haruslah berupaya memenuhi tuntutan tersebut."

Jika melihat kepada objektif penubuhan sekolah teknik dan vokasional, maka, kita dapatlah memahami bahawa ianya bertujuan bagi melatih para pelajar untuk pekerjaan dan mendedahkan mereka kepada suasana kerja dari awal lagi. Pendidikan teknik dan vokasional juga berperanan sebagai sistem alternatif bagi menyediakan latihan pendidikan bercorak kemahiran pra vokasional dalam usaha untuk menyediakan mereka memenuhi permintaan pasaran pekerjaan pada masa hadapan. Siti dan Nor Azizah (1995) menggariskan beberapa objektif sekolah menengah teknik dan vokasional iaitu:

a) Menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas dan kemahiran bagi memenuhi keperluan sektor industri dan perdagangan.
b) Membina tabiat bekerja dan sikap yang baik pada diri sendiri, khususnya sikap bertanggungjawab dan kesungguhan, supaya menjadi rakyat berguna dan produktif.
c) Membina asas yang kukuh untuk melanjutkan pengajian dalam bidang teknik dan vokasional.

Berdasarkan objektif-objektif tersebut, kita dapat melihat akan kepentingan pendidikan teknik dan vokasional dalam berperanan melatih, seterusnya melahirkan golongan yang mempunyai pengetahuan, sikap dan kemahiran tinggi yang berupaya memenuhi keperluan guna tenaga manusia di negara kita ini.


Sistem PTV Di Malaysia

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahawa pendidikan teknik dan vokasional di negara kita adalah dijalankan oleh pihak kerajaan dan swasta. Kerajaan melaksanakan program formal pendidikan teknik dan vokasional melalui agensi-agensinya iaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Belia Dan Sukan, dan MARA. Kesemua agensi-agensi tersebut masing-masing mempunyai corak pendidikan dan latihan yang menjurus kepada melahirkan tenaga mahir dan separa mahir di bidang teknikal dan vokasional disamping pengetahuan teknologi. Agensi latihan swasta seperti Institut Teknologi Federal, Institut Teknologi Pekerja, TAFE (Seremban) dan juga Jayadiri Institute Of Technology yang menjalankan kursus dalam pelbagai peringkat untuk memenuhi keperluan mereka sendiri. Agensi latihan swasta menyediakan pelajar mereka menduduki peperiksaan atau ujian tempatan seperti yang dikelolakan oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) dan agensi luar negeri yang berkaitan dengan bidang mereka seperti British Technical Education Council (BTEC), City And Guilds (London) (Siti dan Nor Azizah, 1995).
Kementerian Pendidikan selaku agensi kerajaan yang utama dalam mengendalikan pendidikan teknik dan vokasional telah melakukan pelbagai usaha dalam mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan bidang ini, infrastruktur, kelayakan pengajar dan sebagainya. Shahril (1993) menyatakan bahawa selain menyediakan pendidikan vokasional dan teknikal di peringkat menengah atas, Kementerian Pendidikan juga telah mendirikan sebanyak tujuh buah politeknik yang menawarkan pelbagai kursus seperti kejuruteraan awam, elektrik, elektronik, jentera, kejuruteraan laut, perdagangan, komputer, pemprosesan maklumat, akauntasi dan pemasaran di peringkat sijil dan diploma bagi menyediakan tenaga kerja terlatih di peringkat separa iktisas. Ini menggambarkan akan usaha bersungguh-sungguh kerajaan dalam menyediakan prasarana yang mencukupi bagi membentuk suatu sistem pendidikan teknik dan vokasional yang sistematik, efisien dan mampu mengeluarkan produk menurut keperluan pasaran semasa.
Sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini bahawa Kementerian Pendidikan bertanggungjawab dalam mengendalikan pendidikan teknik dan vokasional pada peringkat menengah atas iaitu melalui Sekolah Menengah Teknik dan Sekolah Menengah Vokasional. Pilihan aliran antara akademik dan pendidikan teknik dan vokasional bermula di Tingkatan 4. Bagi aliran pendidikan teknik dan vokasional terdapat dua jenis aliran iaitu
a) Aliran pendidikan teknik
b) Aliran vokasional

Menurut Shahril dan rakan-rakan (1993) aliran pendidikan teknik adalah bertujuan untuk menyediakan pelajar yang cenderung kepada bidang teknik di peringkat menengah atas bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi dalam bidang teknik. Oleh itu, aliran teknik ini mengambil pelajar yang mempunyai latarbelakang matematik dan sains yang mantap untuk melayakkan mereka melanjutkan pengajian dalam kursus berkaitan di institusi pengajian tinggi. Pengambilan pelajar adalah berdasarkan pencapaian yang baik dalam keputusan PMR dan juga minat mereka dalam bidang teknik. Di bawah aliran ini pelajar juga boleh mengikuti mata pelajaran teknikal seperti lukisan teknik, lukisan jentera, Kejuruteraan Awam, Mekanikal, Elektrikal, Binaan bangunan, ilmu Ukur, Perdagangan dan Pertanian sebagai tambahan kepada mata pelajaran akademik. Pelajar-pelajar aliran ini adalah dikehendaki mengambil Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
Aliran vokasional pula adalah bertujuan untuk melahirkan pelajar yang cenderung kepada bidang vokasional di peringkat pendidikan menengah atas di mana bidang kursus yang ditawarkan adalah bagi membolehkan pelajar mendapatkan pengetahuan asas vokasional dan kemahiran untuk membolehkan mereka mendapatkan pekerjaan sebagai tenaga mahir dan separuh mahir dalam sektor perindustrian, perdagangan dan pertanian (Shahril dan rakan-rakan, 1993). Di dalam aliran vokasional ini terdapat dua pilihan kursus yang ditawarkan iaitu:
a) Aliran SPMV
b) Aliran kemahiran

Kursus dua tahun SPMV ditawarkan kepada pelajar-pelajar yang lulus PMR yang memilih bidang vokasional. Di antara kursus yang ditawarkan ialah seperti Kejuruteraan atau ketukangan, Ekonomi Rumahtangga, Perdagangan dan Pertanian. Sukatan pelajaran akademik yang diajar dalam aliran ini adalah sama dengan yang terdapat di aliran akademik. Perbezaannya ialah daripada aspek terdapatnya tiga komponen mata pelajaran vokasional iaitu teknologi, amali dan lukisan yang berkaitan. Penggabungan di antara akademik dan vokasional ialah untuk memastikan lulusan sekolah vokasional mempunyai pengetahuan akademik serta kemahiran asas yang kukuh untuk membolehkan mereka menjadi kreatif, inovatif dan fleksibel kepada perubahan teknologi.
Pelajar aliran kemahiran adalah mereka yang biasanya lemah dalam PMR atau yang keciciran. Pelajar dalam aliran ini akan mengikuti latihan kemahiran untuk menduduki Peperiksaan Kemahiran Malaysia (SKM) iaitu Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) di peringkat asas di akhir tahun pertama dan di peringkat pertengahan di tahun kedua. Mereka akan mengikuti latihan dua tahun itu di sekolah-sekolah vokasional yang menawarkan kursus tersebut. Di dalam kursus ini juga terdapat komponen "On Job Training" di mana mereka dikehendaki menjalani latihan bekerja di kilang atau industri yang berkaitan selama 3 bulan. Di sini mereka akan diberi peluang untuk mempraktik dan mengembangkan segala pengetahuan asas yang telah diperolehi di sekolah dalam situasi kerja yang sebenar bagi menyediakan mereka dengan ciri-ciri yang diperlukan oleh pihak majikan. Ini selaras dengan pernyataan berikut iaitu:
"Dalam pembangunan tenaga manusia, sektor swasta memainkan peranan yang paling utama. Tenaga kerja di sektor swasta perlu dilatih oleh pihak swasta sendiri dengan tujuan untuk menyediakan pekerja-pekerja dengan tugas yang sentiasa berubah (Mahathir, 1991).
Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapatlah dilihat bahawa telah cuba diwujudkan suatu sistem pendidikan teknik dan vokasional yang baik bagi maksud pembangunan sumber manusia yang lebih menyeluruh iaitu di kalangan pelajar yang cemerlang, sederhana dan lemah di dalam bidang akademik mereka. Ini juga merupakan suatu usaha untuk meluaskan lagi corak pendidikan yang tidak semata-mata menekankan akademik atau umum tetapi turut mengambil kira pendidikan teknik dan vokasional di samping teknologi dalam melahirkan sumber tenaga manusia di bidang yang amat diperlukan negara sekarang ini.

Cabaran-Cabaran Pendidikan Teknik Dan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia

Dalam situasi negara yang sedang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan industri, maka adalah penting bagi kita untuk mengekalkan daya saingan dan produktiviti dengan menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran, bermotivasi dan berpendidikan secara konsisten. Oleh itu, hasrat dan harapan negara terhadap latihan dan pendidikan dalam bidang teknik dan vokasional adalah amat tinggi. Kelemahan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan menyebabkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya menjejaskan kadar pertumbuhan industri dan pengeluaran nasional. Cabaran-cabaran yang sedang dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional ialah:

(a) Persepsi masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional.
Sikap memandang rendah pada pelajar-pelajar sekolah vokasional sebagai gagal akademik masih menebal di kalangan masyarakat. Ramai juga ibubapa, terutama Pegawai Tinggi Kerajaan kurang menggalakkan anak-anak mereka yang berminat dalam bidang kemahiran untuk meneruskan pengajian dalam bidang teknik dan vokasional (Yahya, 1993). Perasaan ini timbul kerana di masa lalu murid-murid yang memasuki sekolah nasional adalah terdiri daripada mereka yang berkelulusan rendah dalam peperiksaan SRP atau kini PMR dan gagal untuk meneruskan pengajian ke Tingkat Empat di sekolah akademik. Selain daripada itu, pendidikan ini dikaitkan dengan pekerjaan kolar biru hasil daripada mereka yang gagal meneruskan pengajian akademik bagi mencapai cita-cita mendapat pekerjaan berkolar putih.

(b) Sistem pendidikan teknik dan vokasional yang terlalu menekankan teori.
Institusi-institusi pendidikan yang terlibat di bidang vokasional dan teknikal hanya menitik beratkan kursus-kursus berbentuk teori sahaja dan amat kurang menekankan aspek amali terutamanya kerja-kerja amali di kilang atau sektor perindustrian terutamanya pelajar di sekolah-sekolah vokasional dan teknik. Pendidikan teknik dan vokasional kurang melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang betul dan secukupnya untuk pekerjaan kerana tidak ada perhubungan dengan suasana kerja (Siti dan Nor Azizah, 1995). Situasi ini adalah berbeza dengan berbeza dengan situasi di negara-negara industri seperti Jerman, Jepun, Korea Selatan dan sebagainya. Memetik kenyataan yang telah dikeluarkan oleh akhbar The Star terbitan 3 Februari 1993 mengatakan bahawa:
"Germany where nearly 70% of all school leavers further move through a system of vocational education and training called the Dual System where vocational training constitutes 75% of syllabus with theoretical training and general education making up the remaining 25%".
Fenomena ini dilihat sebagai pengancam kepada hasrat negara untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir dan separa mahir dalam mencapai matlamat negara sebuah negara maju.

(c) Sistem pendidikan negara yang lebih menekankan pendidikan akademik atau umum.
Suatu lagi masalah yang perlu diberi perhatian ilah kelemahan perlaksanaan pendidikan di Malaysia yang seolah-olah terlalu menekankan kepada pendidikan akademik atau umum. Ini boleh menjejaskan keupayaan negara untuk melahirkan sumber manusia yang mahir dan separa mahir selaras dengan keperluan semasa negara. Kurangnya penekanan ke atas pendidikan sains dan teknologi serta kekurangan kemudahan pendidikan vokasional dan teknik telah memberi kesan yang besar ke atas keupayaan institusi-institusi pendidikan tempatan menghasilkan tenaga kerja yang mencukupi untuk pasaran pekerjaan (Siti dan Nor Azizah, 1995). Keadaan ini juga dilihat amat berbeza dengan apa yang berlaku pada negara-negara perindustrian lain atau pun negara-negara sedang membangun. Negara-negara tersebut dilihat mempunyai peratusan yang tinggi terhadap pelajar-pelajarnya yang melanjutkan pengajian di bidang teknikal berbanding negara kita.
"Comparative study of Malaysian education falls not just behind NICS like Sinagapore but even other developing countries, only 30% of all tertiary students in Malaysia are in in the technical field compared with 60% in Singapore,42% in Brazil and 48% in Mexico".(The Star, Feb 10, 1993).

Cadangan-Cadangan Bagi memperbaiki PTV Bagi Memenuhi Permintaan Sumber Manusia Terlatih

Selepas melihat keterbelakangan Malaysia dalam pendidikan Teknik dan Vokasional maka adalah amat penting untuk Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan beberapa perubahan untuk memperbaiki pendidikan Teknik dan Vokasional negara. Antara cadangan yang telah diberikan ialah;

(a) Menggiatkan usaha untuk mengubah tanggapan masyarakat terhadap pendidikan Teknik dan Vokasional melalui kempen-kempen penerangan. Kempen ini boleh dilaksanakan di sekolah-sekolah. Pada masa yang sama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh juga mewar-warkan kejayaan lulusan pendidikan Teknik dan Vokasional (Yahya Emat, 1993).

(b) Menambah bilangan sekolah teknik dan vokasional agar dapat melatih lebih ramai tenaga kerja negara. Latihan-latihan yang dijalankan bolehlah dilaksanakan dengan kerjasama pihak swasta (Shahril Marzuki, 1993). Melalui kerjasama ini pendidikan Teknik dan Vokasional akan dapat melahirkan tenaga kerja yang memenuhi kriteria keperluan industri negara. Ini juga sesuai dengan saranan Perdana Menteri yang mahukan pendidikan Teknik dan Vokasional seiring dengan teknologi semasa perindustrian (Berita Harian, Februari 17,1993).

(c) Meningkatkan kualiti latihan kemahiran dan kursus yang ditawarkan. Dalam memnuhi cadangan ini sepatutnya tenaga pengajar pendidikan Teknik dan Vokasional terdiri daripada mereka yang mempunyai pengetahuan terkini, berorientasikan industri dan berpengalaman kerja dalam industri (Yahya Emat, 1993).

(d) Menaikkan taraf politeknik sebagai sebuah universiti (Shahril Marzuki, 1993). Di mana politeknik perlu menukar misinya daripada melahirkan tenaga kerja separuh mahir kepada tenaga kerja profesional. Tujuan penaiktarafan ini akan lebih mudah jika mendapat kerjasama daripada pihak industri.

Kesimpulan
Proses pembangunan ekonomi sesebuah negara berkait rapat dengan pembangunan sumber manusia yang mampu dilaksanakan negara tersebut. Memandangkan negara kita sedang menumpukan pembangunan ekonomi yang berteraskan industri dan teknologi, maka, adalah sudah barang tentu harapan yang tinggi diletakkan terhadap peranan bidang pendidikan teknik dan vokasional. Keupayaan sistem pendidikan teknik dan vokasional ini untuk dilaksanakan dengan jayanya akan menentukan nasib masa depan wawasan negara bagi mencapai sebuah negara maju. Dalam usaha untuk menyusun suatu kurikulum yang komprehensif bagi program latihan dan pendidikan bidang ini, maka, kerjasama yang erat adalah perlu diwujudkan secara ikhlas serta konsisten di antara kerajaan dan swasta. Ini adalah perlu bagi memastikan lulusan pendidikan teknik dan vokasional berupaya mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan pasaran kerja semasa. Oleh itu, kerjasama semua pihak adalah diharapkan bagi merealisasikan cita-cita negara kita ke arah menjadi sebuah negara yang setanding dengan negara-negara maju yang lain.


Rujukan:
1. Mahathir Mohamad (1991). Malaysia: Melangkah Ke Hadapan (Wawasan 2020). Kertas kerja dibentangkan dalam Mesyuarat Pertama Majlis Perniagaan Malaysia pada 28hb.Februari 1991. Kuala Lumpur:Jabatan Percetakan Negara.
2. Siti Maspiah Hassan; Nor Azizah Salleh (1995). Pendidikan Vokasional: Formal Dan Non-Formal Ke Arah Wawasan 2020. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke-21 pada 9November 1995. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
3. Isahak Haron, (1992). " Aliran Perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia sebagai Negara Industri Dalam Abad Ke 21". Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke-4. UPM. 4 Januari 1992.
4. Kementerian Pendidikan Malaysia (1992). "Perangkaan Pendidikan 1990". Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur.
5. Malaysia (1991). Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua 1991-200. Jabatan Percetakan Negara. Kuala Lumpur.
6. Yahaya Emat . Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Jurnal Pendidikan, Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur.
7. Shahril Marzuki (1993). Pendidikan Malaysia : Arah Dan Cabaran : Jenis-Jenis Pendidikan Swasta Dan Peranannya Dalam Pembangunan Negara,.Universiti Malaya. Kuala Lumpur.
8. Shahril Marzuki (1993). Pendidikan Malaysia : Arah Dan Cabaran : Cabaran-Cabaran Dalam Pendidikan Teknik Dan Vokasional Bagi Memenuhi Permintaan Sumber Tenaga Manusia Untuk Mencapai Wawasan 2020, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.
9. ____________, The Star 3 Februari 1990.
10. ____________, Berita Harian, __ Disember 1992.
11. ____________, Berita Harian, 17 Februari 1993.
12. ____________, The Star, 10 Februari 1993.
13. Ishak Yusuf; Rahmah Ismail (1997). Pendidikan di Malaysia. Pembangunan Sumber Manusia di Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bangi.
14. Kementerian Pendidikan Malaysia (1993). Laporan Status Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur.
15. Kementerian Pendidikan Malaysia (1975). Laporan Ahli Jawatankuasa Pendidikan Kuala Lumpur.
16. Shahril Marzuki; Saedah Hj. Siraj; Zainun Ishak; Lee Pau Wing, (1993). Pendidikan Di Malaysia. Utusan Publications & Distributors Sdn.Bhd. Kuala Lumpur.

1 comment:

  1. salam en aede... saya ain student en kalau tak silap saya masa saya tahun 2 kau utm dulu...subject bahan kejuruteraan...
    encik...skarang ni sya tengah buat master kajian saya pasal ptv... dlm tulisan encik yang bahagian cabaran tu ada kaitan dgn ape yg sya tengah cari sekarang ni...
    Siti Maspiah Hassan; Nor Azizah Salleh (1995). Pendidikan Vokasional: Formal Dan Non-Formal Ke Arah Wawasan 2020. Kertas kerja dibentangkan dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke-21 pada 9November 1995. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
    mana saya boleh baca kertas kerja ni ye?

    ReplyDelete